Nabídka stavebního deníku typizovaného u SŽDC pro údržbu a opravy staveb státních drah

Dne 21.2.2012 byl schválen náměstkem GŘ SŽDC pro provozoschopnost dokument č.j. SŽDC 9112/12-OP, kterým se zavádí používání typizovaného stavebního deníku SŽDC „Stavební deník SŽDC pro údržbu a opravy - smluvní vzor objednatele"
Vedení stavebního deníku SŽDC pro údržbu a opravy - smluvní vzor objednatele bude vyžadováno od všech zhotovitelů staveb státních drah na základě požadavku uvedeném ve smlouvě (platí pro smlouvy uzavřené po 1.4.2012)

Nabídka stavebních deníků typizovaných u SŽDC pro investiční výstavbu

Dne 31.3.2009 byl schválen generálním ředitelem SŽDC s účinností od 1.6.2009 dokument č.j. SŽDC 17307/09-OI, kterým se zavádí používání typizovaného stavebního deníku SŽDC „Stavební deník SŽDC - smluvní vzor objednatele“ (dále typizované SD). Typizované SD budou vyžadovány od všech zhotovitelů staveb státních drah investorovaných SŽDC s.o. a to na základě požadavku uvedeném ve smlouvě (platí pro smlouvy uzavřené po 1.6.2009) resp. na základě Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah - Kapitoly 1. (Schválení příslušné změny TKP se předpokládá koncem roku 2009.)

Popis a členění SD

Vzhledem k univerzálnosti SD a současně nutnosti naplnění zákona č.183/2006 Sb, „Stavebního zákona“ a vyhlášky č. 499/2006 Sb., Přílohy č.5, kde se taxativně vymezují „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ jsou typizované SD rozčleněny na složky:

A. Stavební deník /centrální stavby/ - (identifikační údaje) SD_Centralni Vzor.pdf
B. Stavební deník /centrální stavby/ - denní záznamy SD_Centralni_DenniZaznamy Vzor.pdf
A. Stavební deník /část stavby/ (identifikační údaje) SD_CastStavby Vzor.pdf
B. Stavební deník /část stavby/ - denní záznamy SD_CastStavby_DenniZaznamy Vzor.pdf

Za celou stavbu je veden jediný „SD - centrální stavby“ s příslušným počtem složek „SD - centrální stavby - Denní záznamy“ a to podle doby trvání stavby. Obecně, není li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, na každý provozní soubor a stavební objekt se zavádí jeden „SD - část stavby“ s příslušným počtem složek „SD - část stavby - Denní záznamy“ a to podle doby trvání stavby. SD - denní záznamy (pro stavby centrální i pro části stavby) jsou k dispozici ve dvojím provedení: „malé“ - obsahující 30 samopropisovacích trojlistů a „velké“ - obsahující 50 samopropisovacích trojlistů.

Všechny složky SD jsou tištěny na samopropisovacím papíře (bílý originál + 2 barevně rozlišené kopie), který je opatřen perforací pro snadné odtržení. Podrobnější informace o vedení SD naleznete v dokumentu č.j. SŽDC 17307/09-OI, a ve vzorech samotných SD. V případně potřeby můžete problematiku vedení SD konzultovat přímo s gestorem Ing. Vítem Homolou (SŽDC-OI) tel.: 972 235 281, mobil: 724 765 395.

Zhotovitelé staveb si mohou buď objednat výtisky na níže uvedené ardese nebo si mohou typizované SD vytisknout podle vzoru sami (viz dále).

Objednávání výtisků typizovaných SD

Distribucí typizovaných SD byla pověřena organizační jednotka SŽDC s.o. - Technická ústředna dopravní cesty (dále TÚDC), kde můžete výtisky SD objednat. Objednávky (vyžadujeme podepsané originály v papírové podobě) zasílejte prosím na níže uvedenou adresu.

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
TÚDC - oddělení typové dokumentace
pí. Jarmila Strnadová
Nerudova 1
772 58 OLOMOUC

tel.: 972 742 396, 972 741 769
Fax: 972 741 290
mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz

Aktuální ceník stavebních deníků si můžete stáhnout zde (SD_Cenik.pdf).

Tisk typizovaných SD samotnými zhotoviteli staveb

Zhotovitelé staveb si mohou tisk SD zajistit sami za předpokladu, že dodrží po obsahové i formální stránce předepsaný vzor „Stavební deník SŽDC - smluvní vzor objednatele“. Vzory a podklady pro tisk jsou ke stažení zde ve formátu Adobe Acrobat SD-pdf nebo ve formátu MS Word SD-doc. Stavební deníky /centrální stavby/ - denní záznamy a Stavební deníky /část stavby/ denní záznamy) mají průběžné a jedinečné číslování stran (viz příklad). Pro dodržení tohoto pravidla číslování přiděluje TÚDC jednotlivým zájemcům (dále vydavatelům) příslušný rozsah čísel stran. Požadavek na přidělení čísel stran zašlete prosím e-mailem na adresu typdok@tudc.cz a to volnou formou nebo přímo na formuláři. Vydavatelé ručí za správné číslování listů typizovaných SD.

Příklad průběžného číslováví stran typizovaných stavebních deníků: Vydavytel má například přidělený rozsah čísel stran pro SD /část stavby/ Denní záznamy a to od 04-200001 do 04-299999 a bude tisknout 50-ti stránkové deníky. Potom první SD bude obsahovat čísla stran 04-200001 do 04-200050, druhý stavební deník čísla od 04-200051 do 04-200100 atd. Takto bude moci vydavatel vydat až 2000 ks 50-ti stránkových deníků. Deníky 30-ti stránkové a 50-ti stránkové stejného typu lze libovolně kombinovat, avšak každé číslo strany může být použito pouze jednou. Oba typy deníků mají svoji číselnou řadu, SD /stavby centrální/-Denní záznamy šesticifernou a SD /část stavby/ - Denní záznamy osmicifernou.

Podrobnější informace ke stavebním deníků získáte u kontaktního pracovníka:

Ing. Pavel Pišťák
tel.: +420 972 741 769, mobil: 724 761 442, Fax: +420 972 741 290
e-mail: pavel.pistak@tudc.cz
Datum poslední aktualizace: 13.3.2012