Přístup k normám ČSN v rámci Správy železnic

České technické normy v digitální podobě poskytuje výhradně Česká agentura pro standardizaci (dále ČAS) prostřednictvím aplikace ČSN online. Centrum telematiky a diagnostiky (dále CTD) je pověřeno sumarizací požadavků jednotek SŽ na počty licencí a uzavřením příslušné smlouvy s ČAS. Smlouva je uzavírána na dobu na 12 měsíců (licence jsou platné vždy od 23.května do 22.května následujícího roku).

Poplatky za licenci přístupu k normám (na objednací období 12 měsíců) jsou stanoveny takto:
licence pro čtení bez možnosti tisku: 2 000,- Kč
licence s právem tisku do 150 stran: 3 000,- Kč
licence s právem tisku do 3000 stran: 7 000,- Kč
dokoupení 1000 stran: 2 500,- Kč (určeno pro případ kdy potřeby tisku OJ nejsou pokryty počtem stran přidělených v rámci nákupu licencí s právem tisku)

Podrobnější informace k cenám licencí získáte na stránkách ČAS v Příloze 2 zákona č 571/2020 Sb. https://www.agentura-cas.cz/wp-content/uploads/sb0235-2020.pdf

Podle podmínek ČAS je zpoplatněna každá vytištěná strana normy. Pro spravedlivé rozúčtování těchto nákladů na OJ SŽ bylo nutné zavedení konta tiskových stran pro každou organizační jednotku (dále tiskové konto OJ). Tiskem norem se tiskové konto OJ snižuje, nákupem uživatelské licence s právem tisku na 150 nebo na 3000 stran se tiskové konto OJ navyšuje (o 150 nebo 3000 stran). Stejně tak konto lze navýšit dokoupením samostatných tiskových stran. Samostané tiskové strany CTD nakupuje v násobcích 1000 stran a následně rozúčtovává na OJ po jednotlivých stranách. Stav tiskového konta OJ z konce jednoho období se převádí do období následujícího. Pokud pracovníci OJ vytisknou více stran než mají předplaceno v rámci uživatelských licencí s právem tisku na 150 nebo 3000 stran (a tiskové konto OJ je záporné) bude tisk nadále možný bez jakéhokoliv omezení s tím, že k vyrovnání dojde v následujícím období. Konto se vyrovná nákupem licencí s právem tisku a pokud to deficit nepokryje, tak nákupem samostatných tiskových stran. Stav tiskového konta OJ lze najít na "Podkladu pro rozúčtování licencí ČSN online", který zasílá CTD všem OJ jednou ročně při vyúčtování licencí.

Pro zájemce z řad uživatelů s právem tisku je možné nastavit aplikaci Smart Job Manager, která umožňuje vzdálený tisk na kterékoliv tiskárně zařazené v tiskových službách Ricoh v síti SŽ. Prakticky to umožňuje směrovat tisk normy na pracovníka (třeba na dislokovaném pracovišti), který si normu vytiskne na kterékoliv tiskárně (zařazené v tiskových službách) standardním přihlášením svým služebním průkazem. Tímto odpdá nutnost posílání papírového výtisku normy.

Pokyny k vyplnění objednávky:

Vzor objednávky Objednavka_CSN_Vzor.xlsx
Objednávka je předvyplněna za předpokladu zachování rozsahu licencí a počtu vytištěných stran jako v aktuálním období. Ve sloupci "Objednávka typu licence" vyberte jednu z hodnot: Prohlížení-Tisk150-Tisk3000 Buňky zvýrazněné zeleně nejsou určeny k editaci a jsou uzamčeny Opravené údaje uživatelů označte žlutým zvýrazněním Uživatele zrušíte tak, že vymažte buňku "Požadovaný typ licence na další období" (buňka zůstane prázdná), řádek žlutě zvýrazněne Nové uživatele doplňte na konec seznamu (pozorně vyplňte jméno, e-mailovou adresu a typ požadované licence), řádek žlutě zvýrazněte E-mailová adresa všech uživatelů bude aktualizována na xxx@spravazeleznic.cz automaticky k 23.5.2021. Jednotlivý uživatelé budou informováni o změně přihlašovacího jména e-mailem. Na řádku "Objednávka typu licence" ve sloupci "Objednávka" můžete objednat samostatné tiskové strany (pokud předpokládáte větší objem tisku než máte v rámci tisk. licencí) Vyplňte prosím i jméno objednatele. Tento pracovník bude uveden jako kontaktní osoba pro ověření věcné správnosti vzájemky.

Související dokumenty ke stažení:

Souhlas s rozmnožování výtisků Českých technických norem v rámci SŽ SouhlasSireni_CSN_SZDC.pdf

Podrobnější informace získáte na adrese:

Ing. Pavel Pišťák
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
tel.: +420 972 741 769, mobil: 724 761 442
e-mail: pavel.pistak@tudc.cz


Datum poslední aktualizace: 26.4.2021