Stavební deníky (stavby centrální a část stavby)

Dne 31.3.2009 byl schválen generálním ředitelem SŽDC s účinností od 1.6.2009 dokument č.j. SŽDC 17307/09-OI, kterým se zavádí používání typizovaného stavebního deníku SŽDC „Stavební deník SŽDC - smluvní vzor objednatele“ (dále typizované SD). Typizované SD jsou vyžadovány od všech zhotovitelů staveb státních drah investorovaných Správou železnic, s.o. a to na základě požadavku uvedeném ve smlouvě (platí pro smlouvy uzavřené po 1.6.2009) resp. na základě Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah - Kapitoly 1.

Popis a členění SD

Vzhledem k univerzálnosti SD a současně nutnosti naplnění zákona č.183/2006 Sb, „Stavebního zákona“ a vyhlášky č. 499/2006 Sb., Přílohy č.16, kde se taxativně vymezují „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ jsou typizované SD rozčleněny na složky:

A. Stavební deník /centrální stavby/ - (identifikační údaje) SD_Centralni Vzor.pdf
B. Stavební deník /centrální stavby/ - denní záznamy SD_Centralni_DenniZaznamy Vzor.pdf
A. Stavební deník /část stavby/ (identifikační údaje) SD_CastStavby Vzor.pdf
B. Stavební deník /část stavby/ - denní záznamy SD_CastStavby_DenniZaznamy Vzor.pdf

Za celou stavbu je veden jediný „SD - centrální stavby“ s příslušným počtem složek „SD - centrální stavby - Denní záznamy“ a to podle doby trvání stavby. Obecně, není li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, na každý provozní soubor a stavební objekt se zavádí jeden „SD - část stavby“ s příslušným počtem složek „SD - část stavby - Denní záznamy“ a to podle doby trvání stavby. SD - denní záznamy (pro stavby centrální i pro části stavby) jsou k dispozici ve dvojím provedení: „malé“ - obsahující 30 samopropisovacích trojlistů a „velké“ - obsahující 50 samopropisovacích trojlistů.

Stavební deníky pro údržbu a opravy staveb státních drah

Dne 21.2.2012 byl schválen náměstkem GŘ SŽDC pro provozoschopnost dokument č.j. SŽDC 9112/12-OP, kterým se zavádí používání typizovaného stavebního deníku SŽDC „Stavební deník SŽDC pro údržbu a opravy - smluvní vzor objednatele"
Vedení stavebního deníku SŽDC pro údržbu a opravy - smluvní vzor objednatele je vyžadováno od všech zhotovitelů staveb státních drah na základě požadavku uvedeném ve smlouvě (platí pro smlouvy uzavřené po 1.4.2012)

Všechny složky SD jsou tištěny na samopropisovacím papíře (bílý originál + 2 barevně rozlišené kopie), který je opatřen perforací pro snadné odtržení. Podrobnější informace o vedení SD naleznete v dokumentu č.j. SŽDC 17307/09-OI, a ve vzorech samotných SD.

Zhotovitelé staveb si mohou buď objednat výtisky na níže uvedené ardese nebo si mohou typizované SD vytisknout podle vzoru sami (viz dále).

Objednávání výtisků typizovaných SD

Distribucí typizovaných SD byla pověřena organizační jednotka Správy železnic, s.o. - Centrum telematiky a diagnostiky (dále CTD), kde můžete výtisky SD objednat. Objednávky zasílejte prosím poštou nebo e-mailem na níže uvedenou adresu. Ceník stavebních deníků

Správa železnic, CTD
Odbor hospodářské správy
pí. Jarmila Strnadová
Jeremenkova 103/23
779 00 OLOMOUC

tel.: +420 972 742 396, 972 741 769
mobil: +420 725 039 782
e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

Tisk typizovaných SD samotnými zhotoviteli staveb

Zhotovitelé staveb si mohou tisk SD zajistit sami za předpokladu, že dodrží po obsahové i formální stránce předepsaný vzor „Stavební deník SŽDC - smluvní vzor objednatele“. Vzory a podklady pro tisk získáte na vyžádání na níže uvedené adrese.

Podrobnější informace ke stavebním deníků získáte u kontaktního pracovníka:

Ing. Pavel Pišťák
tel.: +420 972 741 769, mobil: 724 761 442
e-mail: pistak@spravazeleznic.cz

Datum poslední aktualizace: 31.8.2021